یکی از ارکان اصلی موفقیت پروژ‌ه‌های فناوری اطلاعات, وجود یک نظام نظارتی برای نظارت و کنترل مراحل مختلف اجرایی پروژه است. اطمینان از تأمین نیازمندی‌ها و الزامات پروژه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. ناظر در پروژه‌های فناوری اطلاعات، از یک سو به عنوان امین و نماینده کارفرما بر روند اجرای پروژه و فعالیت‌های مجری براساس قرارداد فی‌مابین و برنامه‌های پروژه (از قبیل برنامه مدیریت پروژه، برنامه مدیریت تغییرات و پیکربندی، برنامه مدیریت کیفیت و متدولوژی اجرایی پروژه) نظارت داشته و از سوی دیگر شئونات حرفه‌ای وی ایجاب می‌نماید تا به هنگام لزوم، از منافع کارفرما و مجری بطور یکسان و در جهت کامل‌تر انجام شدن پروژه حمایت نماید.
از این رو حساسیت وظایف ناظر در پروژه‌های فناوری اطلاعات و ضرورت نظارت بر پروژه‌های مذکور با توجه به این مطلب که روند تکمیل و پیشرفت این پروژه‌ها بصورت فیزیکی قابل لمس و ارزیابی نبوده و تجدید عملیات فنی جهت رفع نارسایی‌های طرح در انتهای کار مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین کمی و کیفی می‌باشد،بیشتر آشکار می‌گردد.
شرکت بلوکات با داشتن نیروهای متخصص و تجربه های گران بها در این زمینه توانسته کمک شایانی برای کارفرمان محترم در پروژه های مختلف داشته باشد.
فهرست