PT Application Inspector

یک راه حل ساده و آسان برای شناسایی آسیب پذیریها و رخنه های امنیتی در برنامه های کاربردی

PT Application Inspector

PT Application Inspector

 

این محصول یک راه حل آسان برای شناسایی آسیب پذیریها و علایم مستند نشده در برنامه های کاربردی ارایه می دهد.

دقت کامل این محصول با روش های دقییقی همچون تجزیه و تحلیل آماری، پویا و تعاملی تضمین شده است.

این محصول درک نتایج را به آسانی میسر می کند. رفع معایب و برطرف کردن رخنه های امنیتی از دیگر مشخصه های این محصول به شمار می رود. این محصول باعث همکاری موثر در بین کل تیم فنی می شود. همچنین محافظت دایمی، حمایت و پشتیبانی از سیکل بهبود چرخه امنیت را ارایه می دهد.

فهرست