شرکت بلوکات خدمات خود در بخش اجرایی را در حوزه های زیر ارائه می نماید:

اجرا و پیاده سازی شبکه های مختلف LAN ، WAN و MPLS
اجرا و مدیریت پروژه های شبکه داده
پیاده سازی مرکز کنترل و مدیریت شبکه (NOC)
پیاده سازی مرکز عملیات امنیت (SOC)
انجام آزمون نفوذ‌پذیری شبکه
پیکربندی سرویس‌های امنیتی شبکه
نصب و راه اندازی دستگاه های ذخیره سازی
فهرست